Nasi najmłodsi podopieczni objęci są terapią pedagogiczną prowadzoną przez oligofrenopedagoga. Ćwiczenia mają na celu usprawnić procesy poznawcze (percepcję wzrokową i słuchową, koordynację, spostrzeganie, pamięć, wyobraźnię, myślenie) i techniki szkolne (pisanie, liczenie, czytanie). Zajęcia odbywają się w profesjonalnym gabinecie.